Przychodnia Medicor-Med realizuje Przedsięwzięcie pn.:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”)

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Cele do osiągnięcia:

a)    integracja z systemem e-zdrowia,

b)    komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Szczegółowe wymagania określa Model referencyjny.

Korzyści dla personelu placówki POZ

  • usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
  • szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Korzyści dla pacjenta: 

  • poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
  • zwiększenie dostępu do dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
  • zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
  • zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia.

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Wartość projektu ogółem: 99 589 028,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł

Wartość Grantu przyznana dla Medicor-Med: 109 118,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 109 118,81 zł

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu
w sposób:

  • etyczny,

  • jawny

  • przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: